STRANI JEZICI - USAVRŠAVANJE redovni verificirani programi općeg jezika

UČILIŠTE CVRČAK ima verifikaciju za četiri strana jezika:

– engleski opći jezik / KLASA: UP/I-602-07/09-03/00122 od 28. 9. 2010.
– njemački opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14. 12. 2011.
– talijanski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12. 2011.
– španjolski opći jezik/ KLASA: UP/I-602-07/11-03/00272 od 14.12. 2011.

Programi se provode na stupnjevima:
A1 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
A2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
B1 (min 280 nastavnih sati) – 4 modula
B2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula
C1 (min 280 nastavnih sati) – 4 modula
C2 (min 140 nastavnih sati) – 2 modula

Verificirani nastavni programi i stupnjevi usklađeni su s CEFR-om (ZEROJ) te su ujedno i priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita u British Councilu.
Nastava se odvija 1 x 2 nastavna sata tjedno ili 2 x 2 nastavna sata tjedno, a trajanje modula je 70 nastavnih sati za skupinu od minimalno 8 polaznika.

Polaganje završnog ispita i izdavanje svjedodžbi za polaznike UČILIŠTA CVRČAK uključeno je u školarinu. Po završetku modula polaznik prima uvjerenje, a po završetku stupnja javnu ispravu,  svjedodžbu, s pravom upisa u elektronički obrazac (e-radna knjižica).

Uz redovne programe, osmislili smo i dodatne programe prema zahtjevima i potrebama naših polaznika.